DREJTORIA PËR ZBULIM TEKNIK DHE MBËSHTETJE INFORMATIVE


Drejtoria për zbulim teknik dhe mbështetje informative është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjeteve dhe kanaleve të mbrojtura komunikuese për shkëmbim të sigurt të informacionave në dhe jashtë shtetit. Përpilon aplikacione programore për mbështetje të plotë të Agjencisë gjatë kryerjes së kompetencave të saj, në pajtim me Ligjin për Agjencinë e zbulimit.