Директорат за стратешко разузнавање


Директорат за стратешко разузнавање врши собирање на податоци и информации со човечки извори за закани по трајните и витални интереси на РМ и активно учествува во другите облици на меѓународна соработка.