Скопје – 20 декември 2021 година

Посета на студенти од АУЕ-ФОН во рамки на проектот Ден во АР


Студенти од Факултетот за детективи и безбедност при АУЕ-ФОН, ја посетија Агенцијата за разузнавање (АР) во рамки на проектот Ден во АР.

Студентите имаа можност да се запознаат со новиот модел на работа на Агенцијата како надворешно разузнавачка служба, што беше воспоставен со новиот закон за АР, и притоа директно да се информираат за организациската структура, надлежностите, целите, активностите како и мисијата и визијата на институцијата.

Во рамки на посетата, студентите проследија четири предавања од високи претставници на Агенцијата за местото и улогата на Агенцијата за разузнавање во македонскиот безбедносно-разузнавачки систем, за меѓуинституционалната и меѓународната соработка, НАТО и меѓународните безбедносни системи, како и за разузнавачко-оперативните аспекти од работењето на Агенцијата.

Воедно, студентите ја посетија музејската поставка во АР при што се запознаа со различните експонати и нивната примена како методи за работа во оперативно-техничките активности како и за историјатот на институцијата.

Денешната посета на Агенцијата за разузнавње е во рамки на Ден во АР, активност во насока на заложбите за поголема транспарентност, отвореност и непосреден контакт преку посети на студенти од сферата на безбедносните студии.