Shkup - 20 dhjetor 2021

Vizitë e studentëve të AUE-FON në kuadër të projektit Ditë në AZ


Studentë të Fakultetit për Detektivë dhe Siguri në AUE-FON, e vizituan Agjencinë e Zbulimit (AZ) në kuadër të projektit Dita në AZ.

Studentët patën mundësi të njihen me modelin e ri të punës së Agjencisë, si shërbim i jashtëm i zbulimit, i krijuar me ligjin e ri për AZ-në dhe kështu të informohen drejtpërdrejt për strukturën organizative, kompetencat, qëllimet, aktivitetet si dhe misionin dhe vizionin e institucionit.

Gjatë vizitës, studentët ndoqën katër ligjërata të përfaqësuesve të lartë të Agjencisë për vendin dhe rolin e Agjencisë së Zbulimit në sistemin maqedonas të sigurisë dhe zbulimit, për bashkëpunimin ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, NATO dhe sistemet ndërkombëtare të sigurisë, si dhe për aspektet zbuluese-operative të funksionimit të Agjencisë.

Në të njëjtën kohë, studentët vizituan ekspozitën e muzeut në AZ dhe u njohën me eksponate të ndryshme dhe zbatimin e tyre si metoda të punës në veprimtaritë operative dhe teknike si dhe me historinë e institucionit.

Vizita e sotme në Agjencinë e Zbulimit është në kuadër të Ditës së AZ-së, një aktivitet në drejtim të përpjekjeve për transparencë më të madhe, hapje dhe kontakt të drejtpërdrejtë përmes vizitave të studentëve nga fusha e studimeve të sigurisë.