Shkup - 29 mars 2022

U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim në luftën kundër radikalizmit përmes internetit


Zëvendës - drejtoresha e Agjencisë së Zbulimit, Aleksanda Bakrevska – Dodovska, në emër të Agjencisë së Zbulimit, nënshkroi Memorandum për bashkëpunim në luftën kundër radikalizmit përmes internetit, i përgatitur në kuadër të projektit të binjakëzimit të BE-së „Forcimi i kapaciteteve të bashkërendimit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit‟.

Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua mes Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes,  Agjencisë së Zbulimit, Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Komitetit Kombëtar për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftës Kundër Terrorizmit, Agjencisë për Rini dhe Sport,  Odës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për Sigurim Privat, MARnet-it, Telekomit të Maqedonisë dhe A1 Maqedoni.

Ky Memorandum parasheh bashkëpunim mes nënshkruesve për të marrë të gjitha masat e nevojshme për një luftë efektive kundër dukurisë së radikalizmit online dhe nxitjes për raportim të përmbajtjeve publike me elemente radikale deri tek autoritetet kompetente.